REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECH-ONLINE.PL

§1 Definicje

1. W regulaminie wielokrotnie mogą zostać użyte poniższe terminy, które należy rozumieć w następujący sposób:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – dostarczenie za pośrednictwem Dostawcy, Towaru Kupującemu przez Sprzedawcę.

Dostawca – podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

Sprzedawca – tech-online.pl

Biuro – Biuro Obsługi Klienta, dostępne pod numerem telefonu +48692355052, e-mail: biuro@danvic.eu; godziny pracy biura podane są na stronie internetowej tech-online.pl w zakładce Kontakt.

Tech-online.pl – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie tech-online.pl, który jest prowadzony przez firmę DANVIC DAMIAN PANKAU z siedzibą w Śliwicach przy ulicy Osiedle Młodych 51, 89-530 Śliwice, NIP5611603055, REGON381350315).

Kupujący – osoba fizyczna, która ma ukończony 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie tech-online.pl i złożyła zamówienie za pośrednictwem platformy zakupowej.


Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ma ukończony 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną, która ma na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założone konto użytkownika w sklepie internetowym tech-online.pl.


Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1025 z późń. zm.) dalej jako Kodeks Cywilny).


Konto – część funkcjonalności sklepu internetowego, która ma przypisany adres e-mail i hasło użytkownika, która pozwala Użytkownikowi złożenie Zamówienia. Zawiera ponadto informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii jego zamówień, reklamacji, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail, które zostały wprowadzone w procesie tworzenia konta i są poprawne, kompletne i aktualne.

Mój koszyk – część funkcjonalności sklepu internetowego, która pozwala Użytkownikowi/Kupującemu dodać Towary lub Usługi, które później lub w momencie dodania chce kupić, a także umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Towarów/Usług, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy i formy płatności. W przypadku, gdy Towary/Usługi nie zostaną kupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej tych produktów i usług, które zostały dodane do Koszyka.
Strona – sklep internetowy tech-online.pl, prowadzony pod adresem www – tech-online.pl.

Towary i Usługi – każdy towar lub usługa wymienione na Stronie, jak również towaru i usługi wymienione w Zamówieniu, które po dokonaniu zakupu i płatności mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy.

Informacja handlowa – wiadomość dowolnego rodzaju wysłana środkami telekomunikacyjnymi/komunikacji elektronicznej, w szczególności e-mail, SMS, pop-up, push, itp., zawierająca informacje o towarach i usługach, które zostały dodane do oferty lub o ofertach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, a także inne informacje takie jak badania rynku czy sondaże, opinie.
Pytania, Odpowiedzi, Komentarze, Recenzje – formy subiektywnego wyrażania uczuć dotyczących towarów i usług dostępnych w sklepie internetowym tech-online.pl.

§2 Postanowienia ogólne

1. TECH-ONLINE.pl to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie https://tech-online.pl, który jest prowadzony przez firmę DANVIC DAMIAN PANKAU z siedzibą w Śliwicach, NIP 5611603055, REGON 381340315.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tech-online.pl, składania zamówień, zasady realizacji zamówień i dostarczania zamówionych towarów i usług, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Regulamin sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl jest dostępny na stronie internetowej tech-online.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§3 Rejestracja i zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Do korzystania ze sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl, w tym do przeglądania asortymentu Towarów i Usług, a także do składania zamówień, niezbędne są:

a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (komputer, tablet, laptop, smartfon, itp.);

b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

c) zainstalowana przeglądarka internetowa na urządzeniu multimedialnym: Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge; zalecane są najwyższe wersje aplikacji na dzień korzystania ze strony internetowej tech-online.pl.
d) uruchomiona możliwość zapisu plików Cookies.

2. Kupujący/Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw, m. in. utorskiego i własności intelektualnej TECH-ONLINE.pl oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności, aktywności, która ze względu na jego postępowanie mogłaby przyczynić się do nieprawidłowego działania/funkcjonowania sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl, w szczególności jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepi internetowego TECH-ONLINE.pl lub jego elementy techniczne. Kupujący/Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze niedozwolonym i bezprawnym.

3. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl do celów innych, niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania SPAMu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

4. Kupujący/Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania ze sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl poprzez dokonanie rejestracji w systemie i założenie konta. Na koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w zakresie realizacji zamówienia i inne dane niezbędne do należytej obsługi Kupującego/Użytkownika w TECH-ONLINE.pl.

5. Świadczenie usług w ramach Konta na stronie internetowej tech-online.pl ma charakter bezpłatny i bezterminowy. Użytkownik/Kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze sklepem internetowym TECH-ONLINE.pl w zakresie Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: biuro@danvic.eu. Powyższe nie może być stosowane i nie dotyczy sytuacji, w których TECH-ONLINE.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6. Dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania Towarów/Usług oraz umożliwienia Kupującemu/Użytkownikowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych funkcjonalności sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl.

7. Rejestracja w TECH-ONLINE.pl dokonywana jest poprzez wypełnienie stosownego formularza i podanie w nim następujących, zgodnych z prawdą danych: imię, nazwisko, adres e-mail, dane osobowe, hasło, numer telefonu oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Po założeniu Konta w TECH-ONLINE.pl na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenie konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a TECH-ONLINE.pl, której przedmiotem jest świadczenie przez TECH-ONLINE.pl usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Rejestracja w sklepie internetowym TECH-ONLINE.pl daje Użytkownikowi/Kupującemu możliwość wprowadzenia, modyfikowania, edytowania i usuwania danych, w tym adresów dostawy, składanie zamówień z wykorzystaniem danych wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego, przeglądanie historii zamówień, składanie reklamacji, dodawania recenzji dotyczących produktów oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

9. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówieni przez Klienta na Towaru i Usługi znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu konta zgodnie z postanowieniami §3 ust. 7 Regulaminu.

10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie działania i czynności związane z korzystaniem ze sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika/Kupującego może dokonywać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu takich czynności.

11. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym TECH-ONLINE.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

12. Firma DANVIC Damian Pankau uprawniona jest do zablokowania Konta Użytkownika/Kupującego, jeżeli jego działanie w ramach sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta, Użytkownik/Kupujący zostanie powiadomiony na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym TECH-ONLINE.pl.

13. Użytkownik/Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy login i hasło do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta jest Użytkownik/Kupujący.

14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 7 powyżej, może być rozwiązana przez zarejestrowanego Użytkownika/Kupującego w każdym czasie lub przez firmę DANVIC w sytuacji określonej w ust. 12 powyżej, bądź w razie zakończenia świadczenia usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na aktualnie zarejestrowany adres e-mail Użytkownika/Kupującego.

15. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem Biura.

§4 Ceny produktów

1. Ceny towarów i usług prezentowanych na stronie internetowej TECH-ONLINE.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierające podatek od towarów i usług – VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie TECH-ONLINE.pl nie zawierają kosztów dostawy, pakowania i doręczenia produktów. Koszty dostarczenia wraz z pozostałymi kosztami każdorazowo podawane są na stronie internetowej TECH-ONLINE.pl podczas składania zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu brutto oraz koszty jego dostarczenia brutto.

3. Faktura VAT wystawiana jest na każdy towar i usługę zakupione w TECH-ONLINE.pl. Faktura VAT dostarczana jest na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej w formie cyfrowej. Na wyraźne wskazanie Kupującego, faktura VAT może zostać dostarczona w formie tradycyjnej (papierowej).

4. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie cyfrowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.), na zasadach opisanych w Regulaminie. Jednocześnie kupujący oświadcza, że będzie odbierał ww. faktury elektroniczne pod wskazanym przez siebie adresem e-mail.

5. Podanie przez kupującego danych w postaci numeru NIP oraz nazwy firmy jednoosobowej działalności gospodarczej do wystawienia faktury VAT oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

6. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

8. Kupujący obowiązany jest do zapłaty wartości/ceny za zamówiony w TECH-ONLINE.pl towar/y/usługę/i, w tym koszt dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem płatności następujących przy odbiorze nadanej przesyłki. Zamówienie nieopłacone w wyżej wymienionym terminie zostaje anulowane.

9. Kupujący dokonujący zakupu produktów i/lub usług oferowanych przez TECH-ONLINE.pl ma do dyspozycji kilka sposobów płatności za produkt/y i/lub usługę/i do wyboru:

a) płatność przelewem elektronicznym z wykorzystaniem platformy Przelewy24 i jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

b) przelewem tradycyjnym dla klientów, którzy preferują samodzielne logowanie się do banku lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (poczta elektroniczna – e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę (odpowiadającą wartości zamówienia z kosztami dostawy). Z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym TECH-ONLINE.pl zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

d) płatność przy odbiorze to opcja zapłaty kurierowi gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówionego produktu/ów w miejscu doręczenia lub w wybranej placówce Poczty Polskiej. Szczegóły dostępne w zakładce Dostawa i Wysyłka. W wybranych przypadkach TECH-ONLINE.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

§5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej TECH-ONLINE.pl, sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą funkcji dostępnych w sklepie TECH-ONLINE.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od TECH-ONLINE.pl automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez TECH-ONLINE.pl dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone odrębną wiadomością elektroniczną przesłaną do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy pomiędzy Kupującym, a TECH-ONLINE.pl, TECH-ONLINE.pl potwierdzi Kupującemu jej warunki przesyłając drogą elektroniczną w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzeniem, udostępnieniem, utrwaleniem, zabezpieczeniem treści zawartej umowy.

4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a TECH-ONLINE.pl, dotycząca zakupu konkretnego towaru lub usługi. ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

5. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów dostępnych w asortymencie TECH-ONLINE.pl jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

§6 Realizacja zamówień, czas i sposób, i koszt dostawy zamówionego produktu

1. Kupujący ponosi wszelkie koszty dostawy określone w zakładce Dostawa i wysyłka.

2. Zamówiony produkt dostarczany jest przez współpracujące z TECH-ONLINE.pl firmy kurierskie. Towaru zamawiane za pośrednictwem TECH-ONLINE.pl są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas dostawy produktów przez TECH-ONLINE.pl to suma czasu potrzebna do skompletowania zamówienia i czas doręczenia/dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz jego specyfikacji.

4. W przypadku braku zamówionego towaru/usługi lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, firma DANVIC Damian Pankau niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na zarejestrowany adres e-mail.

5. Podanie przez Kupującego nieprawidłowego, niedokładnego lub niepełnego adresu może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub całkowicie uniemożliwić dostarczenie zamówionych towarów/usług.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późń. zm.), Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. W celu zachowania terminu, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem ww. terminu. Przypadki, w których odstąpienie od umowy nie przysługuje zostały opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tj. koszty odesłania produktu/ów do Sprzedawcy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości produktu/ów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, TECH-ONLINE.pl zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego/nych produktu/ów. TECH-ONLINE.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał zwrócone towary.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany w sposób użyty podczas pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

9. TECH-ONLINE.pl ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

§8 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi.

1. Wszystkie przedmioty dostępne w sklepie internetowym TECH-ONLINE.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na TECH-ONLINE.pl, które zostały oznaczone kategorią Wyprzedaż. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne produktów ze strefy Wyprzedaż określone są w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.

3. TECH-ONLINE.pl obowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad fizycznych i prawnych.

4. TECH-ONLINE.pl ponosi odpowiedzialność za wady towaru wobez Konsumentów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności do art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi w zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@tech-online.pl;

b) poprzez wypełnienie Formularza reklamacji i przesłanie go na adres podany w Regulaminie.

6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uwzględniające i uzasadniające reklamację oraz dowód zakupu.

7. Składając oświadczenie lub występując ze stosownym żądaniem Konsument powinien na koszt Konsumenta dostarczyć wadliwą rzecz do TECh-ONLINE.pl w celu umożliwienia weryfikacji, zbadania i zajęcia stanowiska odnośnie zasadności do zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

8. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, TECH-ONLINE.pl zwróci się o uzupełnienie we wskazanym zakresie tych danych przed rozpatrzeniem reklamacji.

9. TECH-ONLINE.pl w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego żądania/oświadczenia, rozpoznaje reklamację.

10.Odpowiedź dotycząca reklamacji wysyłana jest na adres e-mail podany przez Konsumenta lub na adres poczty tradycyjnej.

11. Jeżeli TECH-ONLINE.pl nie ustosunkuje się do żądań w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego towaru, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

12. Naprawiony produkt odsyłany jest do konsumenta na koszt TECH-ONLINE.pl.

13. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym TECH-ONLINE został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

14. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że TECH-ONLINE.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez TECH-ONLINE.pl lub TECH-ONLINE.pl wymienił produkt na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§9 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

1. Towary i usługi mogą posiadać gwarancję producenta, importera, sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji widnieje każdorazowo w opisie towaru/usługi na stronie tech-online.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są na druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej w zakładce Gwarancje w opisie każdego produktu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. Informacje na temat warunków gwarancji TECH-ONLINE.pl znajdują się na stronie tech-online.pl w zakładce Gwarancje.

3. Sklep internetowy TECH-ONLINE.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary/usługi.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. Pełna treść Polityki prywatności dostępna jest w zakładce Polityka Prywatności.

§11 Wykorzystanie plików cookies

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy TECH-ONLINE.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego/Użytkownika, które odczytywane są przy każdorazowym połączeniu ze stroną za pomocą przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Pełna treść Polityki cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu znajduje się w zakładce Polityka Cookies.

§12 Postanowienia końcowe

1. TECH-ONLINE.pl ma prawo do organizowania akcji wyprzedażowych i promocyjnych. Szczegółowe warunki promocji każdorazowo określają odpowiednie regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej tech-online.pl.

2. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych i wyprzedażowych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Produkty mogą nie być nowe.

3. Realizacja zamówień składanych przez Kupującego następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną.

4. Poszczególne akcje promocyjne i wyprzedaże w TECH-ONLINE.pl nie łączą się, chyba, że regulamin danej akcji wyprzedażowej lub promocyjnej stanowi inaczej.

5. TECH-ONLINE.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i do uruchomienia nowych usług świadczonych w ramach tech-online.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez TECH-ONLINE.pl, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązujące w Regulaminie.

6. TECH-ONLINE.pl dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże dopuszczalnym jest czasowe zawieszenie dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego.

7. Indywidualne ustawienia sprzętu, z którego korzysta Użytkownik/Kupujący mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu, a jego rzeczywistym wyglądem (np. w zakresie koloru, proporcji, itp.).

8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą DANVIC Damian Pankau będą roztrzygane przez sąd właściwy dla firmy DANVIC DAMIAN PANKAU.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

§1 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. Świadczenia usług, jeżeli TECH-ONLINE.pl wykonało usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego/Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§2 Produkty oznaczone kategorią Wyprzedaż

1.Produkty oznaczone jako Wyprzedaż, to specjalna kategoria produktów nowych lub używanych w atrakcyjnych cenach. Przy każdym produkcie jest dokładny opis, dlaczego produkt trafił do strefy Wyprzedaży, czy jest nowy, używany, czy posiada wady, jeżeli tak to jakiego rodzaju , czy jest sprawny, jakie warunki gwarancji/rękojmi obowiązują w danym przypadku.
2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma (produkt używany) odpowiedzialność TECH-ONLINE.pl z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.