Polityka prywatności

Dla firmy DANVIC Damian Pankau Twoja prywatność i bezpieczeństwo są bardzo ważne. W związku z tym została przygotowana dla Ciebie polityka prywatności, która opisuje w jaki sposób i jakie dane są przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl.

Administrator danych

Administratorem danych jest firma DANVIC DAMIAN PANKAU z siedzibą w Śliwicach przy ul. Osiedle Młodych 51, 89-530 Śliwice, NIP 561603055, REGON 381340315 (dalej jako: DANVIC).

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych oznacza w zasadzie każdą czynność (operację lub zestaw operacji) wykonywaną na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystanie, udostępnianie, rozpowszechnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W jakim celu przetwarza dane?

Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym TECH-ONLINE.pl. Twoje dane osobowe, podane w trakcie składania zamówienia są potrzebne do złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji oraz bieżącego kontaktu i wysyłania do Ciebie na wskazany adres e-mail, powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy.

Jakie dane są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia?

Dane przetwarzane w procesie realizacji zamówienia to:
– imię i nazwisko klienta (wymagane);
– dane adresowe (wymagane);
– e-mail (wymagane);
– telefon (wymagane);
– dla firm: NIP i pełna nazwa firmy (wymagane w przyp. firm);
– adres do wysyłki (wymagane);
– w przypadku podania osoby trzeciej imię i nazwisko oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie);
– dane dotyczące Płatności i sposobu dostawy.

Wymagane dane osobowe podaje się dobrowolnie, jednak niepodanie wyżej wymienionych danych określonych jako wymagane uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia. Niepodanie danych dodatkowych okreslonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji (np. niepodanie innego adresu do wysyłki uniemożliwia dostarczenia zamówienia pod inny adres).

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Jeżeli wyrażasz na to zgodę, to DANVIC przetwarza Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu przetwarzane są następujące dane:
– imię i nazwisko,
– e-mail,
– numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia przesyłanie od firmy DANVIC informacji handlowych o najnowszej ofercie, usługach i promocjach za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych są:
-art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych;
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia) i konieczność realizacji umowy. Możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest także poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, optymalizacji i usprawnienia funkcji sklepu internetowego oraz na potrzeby obrony/dochodzenia roszczeń;
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z przepisami ustawy o rachunkowości.

Konto Klienta sklepu internetowego

Jeżeli wyrażasz zgodę i założysz konto Klienta, DANVIC za pośrednictwem TECH-ONLINE.pl przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta Klienta. Dane są niezbędne w celu założenia konta Klienta i korzystania za jego pośrednictwem ze sklepu internetowego TECH-ONLINE.pl.

Dane jakie są przetwarzane w tym celu:
– imię i nazwisko (wymagane);
– dane adresowe (wymagane);
– e-mail (wymagane);
– telefon (wymagane);
– adres do wysyłki (wymagane);
– historia zakupów (w tym odstąpienia od umowy).

Wystawianie faktur

W przypadku, kiedy wymagają tego przepisy podatkowe lub w momencie zgłoszenia do DANVIC prośby o wystawienie faktury Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury.

Jakie dane są przetwarzane w tym celu?
– imię i nazwisko (wymagane);
– dane adresowe (wymagane);
– pełna nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców – wymagane);
– NIP (w przypadku przedsiębiorców – wymagane);
– adres do wysyłki (opcjonalnie).

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wystawienie faktury. Niepodanie danych dodatkowych określonych jako opcjonalne uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których te dane są niezbędne.

Obsługa klienta

W przypadku, kiedy zgłosisz się z zapytaniem do biura, DANVIC przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego pytania/zgłoszenia.

Jakie dane są przetwarzane w tym celu?
– imię i nazwisko (wymagane);
– dane adresowe (wymagane);
– e-mail (wymagane);
– telefon (wymagane);
– nr konta (opcjonalnie);
– dane dot. płatności (opcjonalnie);
– historia zakupów (w tym informacje dot. reklamacji i odstąpienia od umowy).

Jak długo przetwarzane są zgromadzone dane?

Dane przetwarzane dla celów związanych z założeniem konta Klienta będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta. Dane przetwarzane w związku ze składaniem i realizacją zamówień oraz zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułów umów sprzedaży, z zastrzeżeniem okresów przechowywania danych wynikających z obowiązków natury podatkowej czy księgowej wynikających z odrębnych przepisów. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód. Dane przetwarzane do rozpatrzenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane przetwarzane dla celów kontaktowych z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane te będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane nigdy nie zostaną sprzedane ani udostępnione w celach komercyjnych podmiotom trzecim. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim jedynie w celu niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. np. pracownikom i współpracownikom Administratora, operatorom płatności elektronicznych, firmom kurierskim, informatycznym, itp. czy też podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawierane są odpowiednie umowy, aby Twoje dane były zawsze bezpieczne. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, jak również do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Prowadzony jest także rejestr tych podmiotów.

Prawo dostępu do danych, ich poprawienia i usunięcia

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do sprostowania, modyfikacji, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Aktualizacja i zmiana

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą treścią.

Zebrane dane przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana z obowiązującym prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (GDPR) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.